vmm.be
hoofding bovenblad
WETGEVING
hoofding bovenblad
VOORBEELD PUTBORING
hoofding bovenblad
beregening
hoofding bovenblad
merbieke.be
page


Wetgeving

Vergunningen

De wetgeving omtrend de vergunningen en meldingen van waterwinningen en boringen is sedert 1 mei 1999
opgenomen in het
Vlarem. (rubriek 53-54 en 55)


De volledige tekst kan u terugvinden opBeknopte samenvatting:

niet ingedeelde winningen:

* winningen voor huishoudelijke doeleinden minder dan 500m3/jaar
* winningen waaruit het water enkel met een handpomp wordt opgepompt

Winningen en boringen klasse 3 (enkel meldingsplicht)

* winningen voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan 1 jaar
* winningen voor niet huishoudelijke doeleinden met opgepompt debiet minder dan 500m3 per jaar
* boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling ondieper dan 50 m

* Melding op documenten te verkrijgen op de gemeente.


Winningen en boringen klasse 2 (vergunningsplicht)

* winningen met opgepompte debieten tussen 500 en 30.000 m3/jaar
* winningen voor koude-/ warmtepompen met inbegrip van terugpompingen met
opgepompte debieten < 30.000 m3/jaar.
* boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling dieper dan 50 m

* Vergunningsaanvraag op dokumenten te verkrijgen op de gemeente.

Winningen en boringen klasse 1 (vergunningsplicht)

* alle winningen met een opgepompt debiet > 30.000 m3/jaar
* boringen voor openbare watervoorziening
* boringen voor het kunstmatig aanvullen van grondwater

De uitvoeringsmodaliteiten (milieuvoorwaarden) kan men terugvinden in
Vlarem II Afdeling 5.53 5.54 en 5.55


Heffing op het onttrekken van grondwater

Vlaamse Milieumaatschappij -

Wie moet deze grondwaterheffing betalen?

De drinkwatermaatschappijen
Alle exploitanten van een waterwinning van meer dan 500 m3 per jaar.

Wie is o.a. vrijgesteld?


Grondwaterwinningen voor huishoudelijk gebruik
Bronbemalingen en drainering, proefpompingen
Koude- warmte pompen, bodemsaneringen met attest


Wat moet men betalen?

Grondwaterwinningen vanaf 500m3 tot en met 30.000m3 worden
belast volgens volgende formule :
5 eurocent x index x GW
Hierbij is de index de jaarlijkse indexering. Voor het heffingsjaar 2002 is deze gelijk aan 1.
GW is het GRONDWATERVERBRUIK uitgedrukt in m3

VOORBEELD 1 :


U pompt 7.500 m3 grondwater op. De heffing bedraagt :
5 eurocent x 1 x 7.500 = 375 EURO

Vanaf 30.000m3 wordt de heffing berekend aan de hand van volgende formule :
Z x µ x index x GW

Waarbij :
Z = ( 6.2 eurocent + ((0.75 eurocent x GW) / 100.000)) x a = tarief /m3
a = 0.75 in 2002 , 1 vanaf 2003 = reductiefactor
µ= het product van een laagfactor en een gebiedsfactor
(momenteel zijn beide gelijkgesteld aan 1)
De index = 1
GW is het GRONDWATERVERBRUIK, uitgedrukt in m3

VOORBEELD 2 :
U pompt 60.000m3 grondwater op. De heffing bedraagt :
[(6,2 eurocent + ((0,75 eurocent x 60.000) / 100.000) x 0,75 x 1 x 60.000] = 2.993 EURO

Heffing op het afvalwater (2002)
Vlaamse Milieumaatschappij vmm.beEr wordt per vervuilingseenheid betaald waarbij de hoeveelheid verbruikt water
als basis wordt gehanteerd.

A. particulieren of gezinnen:

Uitsluitend leidingwater: +- EUR 0,66 / m3 (om sociale redenen kan men in enkele
specifieke gevallen volledige vrijstelling bekomen)
Uitsluitend eigen waterwinning: forfaitair op basis van 30 m3 per persoon (tegen +- EUR 0,66 /m3)
Combinatie van leidingwater en putwater:
leidingwater: zoals I
putwater: forfaitair 10 m3 per gezinslid (tegen +- EUR 0,66 /m3)

B. De bedrijven:

Zij betalen rechtstreeks br>op de hoeveelheid geloosd water waarbij men kan kiezen uit 2 systemen:
Forfaitair systeem bepaald door de VMM en berekend volgens de bedrijfsector.
Kleine bedrijven worden belast op een waterverbruik van 500 m3 (tegen EUR 0,66/m3)
Via een eigen erkende aangifte gebaseerd op labo onderzoek en metingen
van de hoeveelheid geloosd afvalwater.

C. De landbouwbedrijven:

Betalen apart voor het privé gebruik (zoals alle andere particulieren)
Een bijkomende heffing voor het verbruik op de hoeve (die in verhouding zeer voordelig is)

Debietmeters en peilbuizen

De vergunningverlenende overheid kan debietmeters opleggen voor alle winningen
die vergunningsplichtig zijn.
Bovendien moeten alle waterwinningen die heffingsplichtig zijn, uitgerust worden met een debietmeter.
Het grondwaterpeil van een vergunde winning moet altijd gemeten kunnen worden (peilbuis).
Eveneens moet de opgepompte hoeveelheid grondwater geregistreerd worden.

Aan de hand van de debietmeter bepaalt men de heffing op het onttrekken van het grondwater
en de heffing op het afvalwater.
De waterteller moet een keuringsattest hebben. Deze dient geijkt, en volgens de voorschriften
van de fabrikant geplaatst.

Particulieren met een verbruik van minder dan 500 m3 per jaar zijn dus vrijgesteld.
Waterwinningen die uitsluitend worden aangewend voor beregening van bouw- en weiland zijn
vrijgesteld voor het plaatsen van een debietmeter

  

DE BIE - MERTENS

GSM : 0475.79.90.86        TELF :03.385.15.35     MAIL:PUTBORING.DEBIE@SKYNET;BE

  

DE BIE - MERTENS

AANLEGTUINEN

BEREGENING

PUTBORINGEN

KLEINE GRAAFWERKEN


KAPELLEI 67

ZOERSEL

GSM : 0475.79.90.86      TELF :03.385.15.35     MAIL:  PUTBORING.DEBIE@SKYNET.BE